Ivan David v Evropském parlamentu

Ivan David zastává funkci poslance v Evropském parlamentu od 2. července 2019.

Je členem poslanecké frakce Identita a Demokracie a členem Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI), náhradníkem ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) a náhradníkem ve Zvláštním výboru pro boj proti rakovině (BECA). Je členem Delegace EU – Čínská lidová republika (D-CN)Delegace EU-Kazachstán, Kyrgyzstán, Uzbekistán, Tádžikistán, Turkmenistán a Mongolsko (DCAS) a náhradníkem v Delegaci EU-Rusko (D-RU).

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova – člen

AGRI hraje významnou úlohu při utváření Společné zemědělské politiky (SZP) a také politiky v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin, jakosti zemědělské produkce, lesnictví a agrolesnictví Unie. Hlavní část této činnosti spočívá v přípravě zpráv k legislativním návrhům spadajícím do postupu spolurozhodování mezi Parlamentem a Radou, které mají být přijaty na plenárním zasedání. Kromě své legislativní činnosti náš výbor také monitoruje, jak se přijaté právní předpisy provádějí. V této souvislosti úzce spolupracuje s Komisí, Radou a dalšími orgány a institucemi EU i s jinými zúčastněnými stranami.

Ve výboru působí 48 řádných členů a 48 náhradníků a těm všem velmi záleží na jejich práci a zajišťují, aby výbor včas dodával vysoce kvalitní výsledky.

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin – náhradník

Výbor ENVI je se svými 81 členy momentálně největším výborem Evropského parlamentu, což jednoznačně svědčí o tom, že Parlament si je dobře vědom nutnosti postupovat v boji proti změně klimatu rychleji a klást si ambicióznější cíle.

V tomto volebním období se zabývá legislativním rámcem pro dosažení uhlíkově neutrální Evropy do roku 2050. Prosazuje ambiciózní Zelený úděl určený všem evropským občanům, s jehož pomocí zahájí tolik potřebný přechod na ekologičtější ekonomiku. Snahou výboru je zajistit, aby tato transformace byla spravedlivá a prospěšná všem občanům.

Zvláštní výbor pro boj proti rakovině – náhradník

Zřízení tohoto e-výboru ukazuje důležitost boje proti rakovině pro budoucnost EU. V EU bude v roce 2020 diagnostikováno odhadem 2,7 milionu nových případů rakoviny a 1,3 milionu lidí na rakovinu zemře. V příštích 25 letech se očekává, že rakovina bude diagnostikované u více než 100 milionů Evropanů. Tato čísla ukazují nesmírný rozsah problému, týkající se této nemoci.

Angažovanost členů Evropského parlamentu při vytváření společného rámce pro léčbu rakoviny je výrazem naší solidarity, ale také naší odpovědnosti za blaho našich spoluobčanů. Měli bychom podporovat výzkumníky, lékaře, zdravotní sestry, sociální pracovníky a poskytovat skutečnou pomoc pacientům bojujícím s rakovinou a těm, kteří se z ní zotavili.